+31 (0)6 29 37 83 02

 

Privacyverklaring
Keepersschool Mathieu Feron (hierna vermeld als KMF) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.keepersschoolmathieuferon.nl
Marijkelaan 23
6129 AC Urmond
Telefoonnummer: 06-29378302 / 06-10531668

Verwerking Persoonsgegevens
KMF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor-en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer / Groeps Whatsapp
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KMF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens van personen jonger dan 18jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders/ verzorgers. Echter hebben we geen controle mogelijkhedenof een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keepersschoolmathieuferon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
KMF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze cursusgegevens
• KMF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die de Belastingdienst van ons vraagt.
• Om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren en het nodig is om u te kunnen bellen of E-mailen.
• U te informeren over wijzigingen van onze cursus en kleding.
• Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
KMF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die mogelijke gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van de eigenaar van KMF.

KMF gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Mobiele telefoon met Android besturingssysteem Laptop met Windows besturingssysteem.

Bewaringstermijnen Persoonsgegevens
KMF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waarbij we de volgende bewaartermijnen (Belastingtechnisch) aanhouden:

– Persoonsgegevens: niet langer dan 7 jaar
– Adres / telefoon / E-mail: niet langer dan 7 jaar
– Diverse Bankgegevens: niet langer dan 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
KMF verstrekt uw gegevens niet aan derden en uitsluitend en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KMF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

– Administratiekantoor Merry
– Bytefix Computer Service

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
KMF maakt hier geen gebruik van.

Gegevens inzien / aanpassen / verwijderen
Ouders / verzorgers van 18 jaar en ouder hebben het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KMF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u te sturen. Uw verzoek dient u te sturen naar info@keepersschoolmathieuferon.nl met een kopie van uw identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk uiterlijk binnen een maand.

KMF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KMF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@keepersschoolmathieuferon.nl.